جزوه مکانیک سیالات دکتر مستوفی

جزوه تایپ شده دکتر مستوفی که به صورت دسته بندی شده و با شکل های مختلف این درس را آموزش می دهد.


جزوه مکانیک سیالات دکتر باستانی

جزوه اسکن شده با کیفیت متوسط از دکتر باستانی.


جزوه مکانیک سیالات ۱ دکتر جریان

دکتر جریانی از اساتید دانشگاه امیرکبیر می باشد .این جزوه به صورت دست نویس می باشد و دارای کیفیت اسکن متوسط می باشد.