پمپ-گریز-از-مرکز

ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ

  مفاهیم و تعاریف ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻮل ﮐﺎر اﯾﻦ ﭘﻤﭗ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺮوي ﮔﺮﯾﺰ از

 

مفاهیم و تعاریف ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ

 • اﺻﻮل ﮐﺎر اﯾﻦ ﭘﻤﭗ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺮوي ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺖ. 
 • ﻫﺮ ﺟﺴﻤﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ داﯾﺮه اي ﯾﺎ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺷﮑﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﯿﺮوي ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ﮐﻪ ﺟﺴﻢ را از ﻣﺮﮐﺰ دوران و ﯾﺎ ﻣﺤﻮر دور ﺳﺎزد. 
 • اﯾﻦ ﭘﻤﭗ ﻫﺎ در ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺧﻮد داراي ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﮔﺮداﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﭘﻤﭗ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدش ﻣﺎﯾﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد.در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﯿﺮوي ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ واﻗﻊ ﺷﺪه، اﻧﺮژي ﺟﻨﺒﺸﯽ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻓﺸﺎر آن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.در اداﻣﻪ ﯾﮏ ﺧﻼ ﻧﺴﺒﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻤﭗ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻓﺸﺎر ﺟﻮي ﺑﺎﻋﺚ ورود ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻪ درون ﭘﻤﭗ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﯿﻐﻪ ﻫﺎي ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده، ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎد از ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﺪﻧﻪ ﭘﻤﭗ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.  
 • ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻊ در ﭘﻤﭗ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،ﺧﺮوجﻣﺎﯾﻊ ﺑﺎﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اداﻣﻪﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. 
 • ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ، اﻣﺮوزه ﺑﯿﺶ از ۶۰% از ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﺖ. 

 

دسته بندی پمپ های گریز از مرکز

ﭘﻤﭗ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺤﻮري
ﭘﻤﭗ ﺟﺮﯾﺎن ﺷﻌﺎﻋﯽ
ﭘﻤﭗ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
ﭘﻤﭗ ﺗﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي
ﭘﻤﭗ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي
 •  در اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻤﭗ ﻫﺎ،ﻣﺎﯾﻊ در اﻣﺘﺪاد ﻣﺤﻮر ﭘﺮواﻧﻪ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻮازي ﺑﺎ آن ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد. 
 • اﯾﻦ ﭘﻤﭗ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻ و ﻫﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻢ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ. پمپ
 • در ﭘﻤﭗ ﺟﺮﯾﺎن ﺷﻌﺎﻋﯽ ، ﻣﺎﯾﻊ از ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺮواﻧﻪ واردﻣﯽ ﺷﻮد و در اﻣﺘﺪاد ﺷﻌﺎع ، ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﺑﻄﺮف ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺮواﻧﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. 
 • اﯾﻦ ﭘﻤﭗ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﻢ و ﻫﺪ(ﻓﺸﺎر) ﺑﺎﻻ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﭘﻤﭗ-ﺟﺮﯾﺎن-ﺷﻌﺎﻋﯽ

 • در اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻤﭗ ﻫﺎ ، ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﻣﻮازي ﻣﺤﻮر وارد ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  و ﺑﻄﻮر ﻣﺎﯾﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﻣﺤﻮر ﺑﺎ زاوﯾﻪ45 درﺟﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد.
 • اﯾﻦ ﭘﻤﭗ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﻓﺸﺎر(ﻫﺪ) ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.

ﭘﻤﭗ-ﺟﺮﯾﺎن-ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ

 

 •  اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻤﭗ داراي ﯾﮏ ﭘﺮواﻧﻪ روي ﺷﺎﻓﺖ اﺳﺖ.
   اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻤﭗ ﻫﺎ اﮐﺜﺮا ﺑﻪﺻﻮرت ﺣﻠﺰوﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
   ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﺗﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﺮاي ﻣﻮاردي ﮐﻪ ارﺗﻔﺎعﺧﺮوج ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻢ و ﯾﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮده و ﺑﯿﺶ از 250 ﺗﺎ 300 ﻓﻮت ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.
 •  ﺑﺮاي ارﺗﻔﺎعﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺎﻻ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﻤﭗ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دوي اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﺗﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.ﻟﺬا در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﯿﺎز ﺑﻪﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي اﺳﺖ
 • در اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻤﭗ ﻫﺎ، دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﺮواﻧﻪ روي ﯾﮏ ﺷﺎﻓﺖ ﻗﺮار دارد.
 •  ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﺮاي ﻣﻮاردي ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.

ﭘﻤﭗ-ﭼﻨﺪ-ﻣﺮﺣﻠﻪ-اي

ثبت دیدگاه


8 × = 24