کمپرسور

کمپرسور

ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر، دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر در ﯾﮏ ﺳﯿﺎل ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎدهﻣﯽ ﺷﻮد. در اداﻣﻪ،ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ

ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر، دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر در ﯾﮏ ﺳﯿﺎل ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎدهﻣﯽ ﺷﻮد.

در اداﻣﻪ،ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻠﯽ در ﻣﻮرد ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد:

 

وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺸﺎر در ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر

ﻓﺸﺎر ورودي ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﻣﻘﺪاري از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﻼ و ﯾﺎ ﻓﺸﺎر ﻫﺎي ﺑﺎﻻ و ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

  • ﻓﺸﺎر ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر ﻧﯿﺰ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻘﺎدﯾﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺸﺎرﻫﺎي زﯾﺮ ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮي، و ﯾﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﭘﻮﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﭻ ﻣﺮﺑﻊ((psi ﺑﺎﺷﺪ.
  • ﻓﺸﺎر ورودي و ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر و ﺳﺎﺧﺘﺎر آن ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

 

ﺳﯿﺎل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر
ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﺎز ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺷﺪه
روش ﻫﺎي ﻓﺸﺮده ﺳﺎزي
ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎي دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ

ثبت دیدگاه


6 × 8 =