پمپ-جابجایی-مثبت

پمپ هاي دوار

 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻤﭗ ﻫﺎ از دو ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﺟﺪاره ﺛﺎﺑﺖ

  •  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻤﭗ ﻫﺎ از دو ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﺟﺪاره ﺛﺎﺑﺖ و ﺟﺪاره دوار. 
  • ﺟﺪاره دوار ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ي ﯾﮏ ﻧﯿﺮو ﻣﺤﺮﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻣﺎﯾﻊ را از ﻗﺴﻤﺖ ﻣﮑﺶ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺎﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞﻣﯽ ﮐﻨﺪ. 

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﭘﻤﭗ ﻫﺎي دوار:

  1. ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﻢ ﮐﻤﺘﺮ از  ۲۰۰gal/min 
  2. ﻓﺸﺎر(ﻫﺪ)ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ۱۵۰- ۳۰۰ ft
  3. ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻏﻠﯿﻆ ﺑﺎ وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۶۵۰ centistoke
  4. ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ

دسته بندی پمپ های دوار

 

پمپ چرخ دنده اي (Gear Pump)
پمپ تیغه اي (Vane Pump)
پمپ پیچی (Screw Pump)
پمپ زائدار (Lobe Pump)
  • اﯾﻦ ﭘﻤﭗ ﻫﺎ از ﺗﻌﺪادي ﭼﺮخ دﻧﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ درﮔﯿﺮ اﻧﺪ. 
  • ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪﭼﺮخ دﻧﺪه ﻫﺎ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺧﻼ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻣﺎﯾﻊ از ورودي ﺑﻪ داﺧﻞﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺳﭙﺲ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﯿﻦ دﻧﺪه ﻫﺎ و ﺟﺪاره ﺑﺪﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺮوﺟﯽ راﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.gear-pump

ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﭼﺮخ دﻧﺪه اي از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ ﭼﺮخ دﻧﺪه ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
1-ﭘﻤﭗ دﻧﺪه اي ﺳﺎده Spur Gear Pump
2-ﭘﻤﭗ دﻧﺪه اي ﻣﺎرﭘﯿﭽﯽ Helical Gear Pump
3-ﭘﻤﭗ دﻧﺪه اي ﺟﻨﺎﻏﯽ Herringbone Gear Pump

 انواع-گیر-پمپ

# اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻤﭗ ﻫﺎ، از ﯾﮏ ﺑﺪﻧﻪ و ﯾﮏ ﻋﻀﻮ دوار(Rotor) و ﺗﻌﺪادي ﺗﯿﻐﻪ ﮐﻪ در ﺷﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه در ﻋﻀﻮ دوارﻗﺮار دارﻧﺪ، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ. 

# ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﮔﺮداﻧﻨﺪه ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮدن آن ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﯿﺮوي ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ، ﺗﯿﻐﻪ ﻫﺎ از داﺧﻞ ﺷﯿﺎرﻫﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﻠﺖ ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺟﺪاره ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺮدﻧﺪه ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ دارد ﺗﯿﻐﻪ ﻫﺎ ﻓﻀﺎي داﺧﻞ ﺗﻠﻤﺒﻪ را ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻫﺎي ﻧﺎﻣﺴﺎوي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻮن ورودي ﺗﻠﻤﺒﻪ در ﺟﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻓﻀﺎي ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻐﻪ ﻫﺎ و ﺑﺪﻧﻪ ﺗﻠﻤﺒﻪ در ﺣﺎل زﯾﺎد ﺷﺪن اﺳﺖ ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ زﯾﺎد ﺷﺪن ﺣﺠﻢ ﺧﻼﯾﯽ در ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و ﻣﺎﯾﻊ داﺧﻞ ﭘﻤﭗ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺮداﻧﻨﺪه ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ ﻣﺎﯾﻊ ﺣﺒﺲ ﺷﺪه در داﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ از ورودي ﺗﻠﻤﺒﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﻠﻤﺒﻪ راﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد

پمپ-تیغه-ای

# در اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻤﭗ، ﻣﺎﯾﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﭘﯿﭻ ﻣﺘﺤﺮك ، ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. 

# ﻣﺎﯾﻊ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﭘﯿﭻ ﮔﺮدان و ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺎرﭘﯿﭻ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻃﺮف ورودي ﭘﻤﭗ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﺮوﺟﯽ ﭘﻤﭗ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد. 

پمپ-پیچی

 

# در ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻤﭗ ، ﺑﺠﺎي ﭼﺮخ دﻧﺪه از دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺘﺤﺮك اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺘﺤﺮك داراي دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﺮه(Lobe)ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

پمپ-زائدار

# اﺧﺘﻼف دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻤﭗ ﺑﺎ ﻧﻮع ﭼﺮخ دﻧﺪه اي اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻫﺮ دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺘﺤﺮك ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺗﻠﻤﺒﻪ ﻫﺎي ﭼﺮخ دﻧﺪه اي ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮏ ﭼﺮخ دﻧﺪه ﮔﺮداﻧﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭼﺮخ دﻧﺪه ي دﯾﮕﺮ را ﺑﻪﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽ آورد.
# اﺻﻮل ﮐﺎر اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻤﭗ ﻫﺎ ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﭼﺮخ دﻧﺪه اﯾﺴﺖ.

ثبت دیدگاه


3 − 2 =