نام موضوع :  گوگردگیری از برشهای نفتی

فایل مطلب  PDF : دارد

فایل ارایه Powerpoint : دارد

متن اسلاید اول :

به علت رشد سريع فناوري و به موازات آن عدم توجه كافي به مسايل زيست محيطي، آلودگي در برخي موارد مانند آلودگي هوا قابل تبديل به يك بحران جهاني است. از مهم ترين آلاينده هاي هوا كه از عاملهاي ايجاد باران هاي اسيدي نيز هستند، مي توان اكسيد هاي گوگرد و اكسيدهاي نيتروژن را نام برد. از طرف ديگر از مهم ترين مبادي ورودي اين آلاينده ها به هوا مي توان به انواع سوخت، به ويژه بنزين اشاره كرد كه روزانه ميليون ها ليتر آن سوزانده شده و باعث آلودگي هوا مي شود. بر اساس نياز پالايشگاههاي نفت، حد مجاز ميزان گوگرد در برش سبك نفتا كه به طور عمومي صرف تهيه بنزين مي شود كمتر از ۰/۵ ppm است، حال آنكه اين عنصر در برخي از انواع نفتا به بيش از۵۰۰ppm هم مي رسد.همچنين وجود بيش از حد مجازگوگرد در نفتا، افزون بر ايجاد آلاينده هاي هوا باعث خوردگي مخازن، راكتورها، لوله ها و اتصالهاي فلزي شده و در ضمن موجب مسموميت كاتاليست هاي پايين دستي گران قيمتي مانند كاتاليست هاي ريفرمينگ مي شود. لذا سه دليل ياد شده به خوبي اهميت حذف گوگرد از برش هاي نفتي را نمايان مي سازد.

دانلود “p-26” p-26.zip – Downloaded 161 times – 3 MB

ثبت دیدگاه


+ 8 = 10