نام موضوع آیزوماکس

فایل مطلب  PDF : دارد

فایل ارایه Powerpoint : دارد

متن اسلاید اول :

واکنش های اصلی در آیزوماکس

الف.ایزومری زاسیون و هایدرو کراکینگ پارافین

ب.ایزومری زاسیون و آلیکلیشن نفتن ها

ج.ایزومری زاسیون نفتنهای دو حلقه ای

د.هایدرودی آلکیل بنزن

ه.دی سولفوریزاسیون

و.اشباع الفین ها

دانلود “p-4” p-3.zip – Downloaded 409 times – 3 MB

 

ثبت دیدگاه


7 − 1 =