پتروشیمی خارگ

واحد گوگرد (خارک)

خوراک و محصولات شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید گازهای اسیدی خروجی از واحد آمین ، به واحد

خوراک و محصولات

خارگ-F

شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید

گازهای اسیدی خروجی از واحد آمین ، به واحد گوگرد سازی هدایت و ابتدا حدود ۳۳ درصد از H2S موجود در گازهای اسیدی با مقدار کنترل شده هوا سوزانده می شود. گازهای حاصل از احتراق پس از عبور از بویلر بازیافت حرارت ی به کندانسور شماره یک وارد و مقداری گوگرد مذاب به همراه بخار آب تولید می شود. علاوه بر واکنش فوق ف در فرآیند احتراق مقداری ترکیب SO2 تولید می شود این ترکیب درون بسترهای بتدیل کننده با H2S باقی مانده واکنش داده و تبدیل به گوگرد می گردد. گوگرد مذاب تولیدی جمع آوری و به مخزن گوگرد مذاب هدایت و سپس جهت دانه بندی به واحد تولید گوگرد گرانول فرستاده می شود.خارگ-P

واکنش شیمیایی

خارگ-R

ثبت دیدگاه


5 + = 11