پتروشیمی مهر

واحد پلی اتیلن سنگین (مهر)

خوراک و محصولات شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید ابتدا کاتاليست سوپر اکتيو )PZاز نوع کاتاليست هاي زيگلرناتا

خوراک و محصولات

پتروشیمی-عسلویه-مجتمع-مهر-F

شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید

ابتدا کاتاليست سوپر اکتيو )PZاز نوع کاتاليست هاي زيگلرناتا ) به همراه ) ATکه از آن براي از بين بردن آلودگيها و ناخالصيها و همچنين فعال کردن کاتاليست (Co-Catalyst) استفاده مي شود) در قسمت آماده سازي کاتاليست تهيه و سپس به همراه خوراک به راکتور شارژ ميشود. خوراک راکتور شامل اتيلن به عنوان منومر مي باشد که از بوتن -١  يا پروپيلن ( بسته به نوع گريد توليدي ) به عنوان کومنومر و هيدروژن جهت کنترل  MFIنيز استفاده مي شود. واکنش از نوع دوغابي (Slurry) مي باشد که بستر واکنش هگزان است . پس از انجام واکنش پليمريزاسيون در راکتور، محصول خروجي به سمت سانتريفيوژها فرستاده مي شود تا در اين ناحيه هگزان از محصول جدا شده و جهت استفاده مجدد به قسمت خالص سازي ارسال شود. کيک خيس خروجي از سانتريفيوژ نيز جهت خشک سازي به دراير ارسال مي شود. محصول خروجي از دراير ابتدا در يک مخزن ذخيره و پس از افزودن مواد پايدار کننده (Stabilizer)، جهت تهيه گرانول به اکسترودر فرستاده مي شود. گرانول هاي تهيه شده از اکسترودر ابتدا غربال و نهايتاً جهت بسته بندي به وسيله دمنده ها به ناحيه انبار بسته بندي ارسال مي شود. 

پتروشیمی-عسلویه-مجتمع-مهر-P

واکنش شیمیایی

پتروشیمی-عسلویه-مجتمع-مهر-R

ثبت دیدگاه


6 − = 0