پتروشیمی مارون

واحد پلی اتیلن سنگین (مارون)

خوراک و محصولات شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید خورا ک ورودي به راکتورها شامل اتيلن،هيدروژن و بوتن

خوراک و محصولات

واحد پلی اتیلن سنگین (5) F

شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید

خورا ک ورودي به راکتورها شامل اتيلن،هيدروژن و بوتن -١ (بسته به نوع گريد) و کاتاليست زيگلرناتا مي باشد. از آنجايي که فرآيند توليد از نوع دوغابي است ، از حلال هگزان به عنوان بستر پليمريزاسيون استفاده مي شود. دوغاب خروجي از راکتورها وارد سانتريفيوژ شده و پس از جداسازي هگزان از پودر ، بخش هگزان براي استفاده مجدد به بخش خالص سازي فرستاده مي شود و کيک خيس خروجي از سانتريفيوژ در بخش  Drying خشک شده و با نسبت مشخصي از پايدار کننده ها ترکيب شده و نهايتاً جهت دانه بندي به بخش اکسترودر انتقال داده مي شود. 

واحد پلی اتیلن سنگین (5) P

واکنش شیمیایی

واحد پلی اتیلن سنگین (5) R

ثبت دیدگاه


2 × = 10