پتروشیمی جم

واحد پلی اتیلن سنگین (جم)

خوراک و محصولات شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید اين واحد به دو قسمت عمده پليمريزاسيون و دانه

خوراک و محصولات

پتروشیمی-عسلویه-مجتمع-جم-F

شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید

اين واحد به دو قسمت عمده پليمريزاسيون و دانه بندي تقسيم مي شود. ابتدا کاتاليست در قسمت آماده سازي کاتاليست تهيه شده و سپس به همراه خوراک و هگزان ( بستر پليمريزاسيون ) وارد ناحيه پليمريزاسيون مي شود. واکنش پليمريزاسيون در دو راکتور که بسته به نوع گريد به صورت موازي يا سري کار مي کند انجام مي شود. سپس جهت ادامه واکنش و کنترل سيستم وارد يک راکتور ديگر مي شود. درصد تبديل خروجي از راکتور سوم تقريباً ٩٩% است . هگزا ن سيستم در ادامه توسط سانتريفيوژ جداسازي شده و جهت استفاده مجدد به ناحيه خالص سازي فرستاده شده و پودر توليدي پس از خشک شدن در دراير ، جهت دانه بندي به قسمت اکسترودر فرستاده مي شود. اين واحد قابليت توليد گرانولهايي باخواص و رنگهاي متنوع را داراست .

پتروشیمی-عسلویه-مجتمع-جم-P

واکنش شیمیایی

پتروشیمی-عسلویه-مجتمع-جم-R

ثبت دیدگاه


− 2 = 2