بندرامام

واحد پلی اتیلن سنگین (بندر امام)

خوراک و محصولات شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید واحد HDPEشرکت پتروشيمي بندرامام ، تحت ليسانس ميتسويي ژاپن

خوراک و محصولات

پتروشیمی-ماهشهر-مجتمع-بندر-امام-F

شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید

واحد HDPEشرکت پتروشيمي بندرامام ، تحت ليسانس ميتسويي ژاپن و به ظرفيت سالانه ٦٠ هزار تن مي باشد .
اين واحد از کاتاليست سوپراکتيو PZدر توليد محصول خود در فاز دوغابي استفاده مي کند و قابليت توليد گريدها ي متنوع HDPEرا دارد. پس از اجراي پروژه افزايش ظرفيت ، اين واحد قابليت توليد ١٥٠ هزار تن در سال را پيدا مي کند .
خوراک ورودي به راکتورها شامل اتيلن و هيدروژن و پروپيلن يا بوتن -١ ( بسته به نوع گريد توليدي ) و کاتاليستPZ و کمک کاتاليست TEALمي باشد. چون فرآيند توليد از نوع دوغابي است ، از حلال هگزان به عنوان بستر پليمريزاسيون استفاده مي شود. دوغاب خروجي از راکتورها وارد سانتريفيوژ شده و در آنجا پودر و هگزان از هم جدا مي شوند. هگزان براي خالص سازي و استفاده مجدد به بخش خالص سازي ارسال و کيک خيس خروجي از سانتريفيوژ، پس از ورود به يک خشک کن دوار خشک مي شود. اين پودر با نسبت مشخصي از پايدار کننده ها ترکيب و با عبور از اکسترودرها به شکل گرانولهاي استوانه اي برش مي خورد. گرانولها پس از هموژناسيون در سيلوها به انبار بسته بندي انتقال داده شده ، در کيسه هاي ٢٥ کيلوگرمي بسته بندي و آماده تحويل به خريداران مي شوند.

پتروشیمی-ماهشهر-مجتمع-بندر-امام-P

واکنش شیمیایی

پتروشیمی-ماهشهر-مجتمع-بندر-امام-R

ثبت دیدگاه


− 1 = 3