امیرکبیر

واحد پلی اتیلن سنگین (امیرکبیر)

خوراک و محصولات شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید خوراک واحد شامل اتيلن به همراه بوتن -١ (جهت

خوراک و محصولات

واحد-پلی-اتیلن-سنگین-(2)-F

شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید

خوراک واحد شامل اتيلن به همراه بوتن -١ (جهت کنترل دانسيته) ، هيدروژن (جهت کنترل MFI ( و کاتاليس ت نوع زيگلرناتا است که وارد راکتورهاي پليمريزاسيون مي شوند. اين بخش شامل دو راکتور اصلي است که مي توانند به صورت سري يا موازي ( با توجه به نوع محصول توليدي ) کار کنند و يک مخزن که به عنوان راکتور سوم جهت افزايش درصد تبديل واکنش ، استفاده مي شود. به علت دوغابي بودن فرآيند، از حلال هگزان به عنوان بستر سيال استفاده مي شود.
پس از انجام پليمريزاسيون ، محصول خروجي از راکتورها به قسمت سانتريفيوژ رفته و در آنجا پودر و هگزان از هم جدا مي شوند. هگزان براي استفاده مجدد به بخش خالص سازي فرستاده مي شود. پودر يا کيک خيس خروجي از سانتريفيوژ نيز به بخش Drying رفته و در آنجا خشک و سپس با نسبت مشخصي از پايدار کننده ها ترکيب شده و جهت گرانول سازي به بخش اکسترودر فرستاده مي شود.

واحد-پلی-اتیلن-سنگین-(2)-P

واکنش شیمیایی

واحد-پلی-اتیلن-سنگین-(2)-R

ثبت دیدگاه


× 4 = 28