پتروشیمی آریاساساول

واحد پلی اتیلن سنگین (آریاساسول)

خوراک و محصولات شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید پلي اتيلن متوسط و سنگين به وسيله پليمريزاسيون کاتاليستي

خوراک و محصولات

پتروشیمی-عسلویه-مجتمع-آریاساسول-F

شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید

پلي اتيلن متوسط و سنگين به وسيله پليمريزاسيون کاتاليستي در حضور کاتاليست کروم و در فاز گازي توليد مي شود. در اين فرآيند ، گاز اتيلن به پليمر پلي اتيلن تبديل مي شود. ابتدا در بخش خالص سازي تمام مواد اوليه ورودي به واحد شامل اتيلن به عنوان مونومر ، هگزن -١ بعنوان کومونومر جهت تنظيم دانسيته گريدهاي مختلف ، کاتاليست و کوکاتاليست ، نرمال هگزان بعنوان حلال و رقيق کننده و مواد افزودني ، از يکسري برجهاي خالص سازي با کاتاليست مخصوص عبور مي کنند. در بخش پليمريزاسيون تمام مواد به صورت پيوسته به راکتور تزريق مي شوند و گازهاي بالا رونده حين عبور از ميان بستر شناور پودر در تماس با کاتاليست فعال و در مجاورت کوکاتاليست به پودر پلي اتيلن تبديل مي شود. سپس در بخش گاز زدايي ، گازهاي واکنش نداده از پودر جدا شده و پودر محصول نهايتاً بوزدايي ، دانه بندي  و آماده بسته بندي مي شود.

پتروشیمی-عسلویه-مجتمع-آریاساسول-P

واکنش شیمیایی

پتروشیمی-عسلویه-مجتمع-آریاساسول-R

ثبت دیدگاه


2 × 7 =