پتروشیمی اراک

واحد پلی اتیلن سنگین (اراک)

خوراک و محصولات شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید اتيلن و هيدروژن وارد قسمت خالص سازي (PURIFICATION) شده

خوراک و محصولات

پتروشیمی-اراک-F

شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید

اتيلن و هيدروژن وارد قسمت خالص سازي (PURIFICATION) شده و پس از خالص سازي و گرفته شد ن ناخالصي هايي مانندCO ،CO2، C2H2و …  وارد راکتورها ي ) CSTR راکتور هاي همزن دار) مي گردد . محيط واکنش هگزان و کاتاليست همزمان به راکتور تزريق مي شود . تنظيم  MFIيا اندازه ط ول مولکول به وسيله تزريق هيدروژن و تنظيم دانسيته توسط بوتن -١ در راکتورها انجام مي گيرد . سپس مخلوط پليمر توليدي با هگزان وارد جداسازي سانتريفيوژ شده و هگزان به قسمت پليمريزاسيون برگشت داده مي شود و کيک مرط وب (Wet cake) پليمري جهت جداسازي هگزا ن باقيمانده وارد يک خشک کن سيال مي شود و توسط نيتروژن طي يک لوپ بسته خشک مي شود. سپس پليمر به قسمت ساخت گرانول انتقال مي يابد و در قسمت دانه بندي (Pelletizing) توسط اکسترودر به دانه هاي گرانول تبديل شده  و بسته بندي مي شود.

پتروشیمی-اراک-P

واکنش شیمیایی

پتروشیمی-اراک-R

ثبت دیدگاه


2 + 2 =