پتروشیمی لاله

واحد پلی اتیلن سبک (لاله)

خوراک و محصولات شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید واکنش توليد پلي اتيلن سبک ( پليمر با دانسيته

خوراک و محصولات

پتروشیمی-ماهشهر-مجتمع-لاله-F

شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید

واکنش توليد پلي اتيلن سبک ( پليمر با دانسيته کم ) ، با استفاده از اتيلن در فشار بالا، انجام مي شود. اين کار طي دو مرحله فشرده سازي گاز اتيلن توسط کمپرسورهاي مخصوص ، قبل از ورود به راکتور صورت مي گيرد. راکتور لوله اي طويل و مارپيچ شکل کار تبديل اتيلن به پلي اتيلن را انجام مي دهد. جهت شروع واکنش پراکسيدهاي آلي (آغازگر)، طي چند مرحله به راکتور تزريق مي گردد. گازهاي واکنش نداده پس از خروج از راکتور مجدداً به همراه اتيلن تازه ، پروپان و پروپيلن (بسته به نوع گريد مورد نظر) جهت واکنش وارد سيستم مي شود. اين گاز ابتدا در قسمت Booster Compressor به فشار bar ٢٢ مي رسد و سپس با خوراک اصلي ترکيب شده و در کمپرسور اوليه (Primary Compressor)به فشار۲۵۰ barميرسد. بعد از خنک شدن تا ۴۰°Cوا رد مرحله دوم فشرده سازي مي شود.
فشار گاز در کمپرسور ثانويه (Secondary Compressor) طي دو مرحله افزايش مي يابد. در مرحله اول تا ۱۱۰۰ bar و نهايتاً بعد از مرحله دوم به فشا ر۲۷۵۰ bar مي ر سد. سپس اين گاز پيش گرم مي شود تا به دماي مورد نياز براي تزريق آغازگربرسد. اين عمل تا رسيدن به دماي °C 160-165ادامه پيدا مي کند. پس از اين مرحله در راکتور عمل تزريق آغازگر صورت گرفته و واکنش پليمريزاسيون آغاز مي شود. بعد از عمل پليمريزاسيون مخلوط پليمر و گاز واکنش نداده از شير فشار شکن خروجي راکتور عبور مي کند و فشار آن به کمتر از ۴۰۰ bar مي رسد. پودر محصول جهت گرانول سازي به قسمت اکسترودر فرستاده مي شود.

پتروشیمی-ماهشهر-مجتمع-لاله-P

واکنش شیمیایی

پتروشیمی-ماهشهر-مجتمع-لاله-R

ثبت دیدگاه


9 × = 81