بندرامام

واحد پلی اتیلن سبک (بندر امام)

خوراک و محصولات شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید اساس فرآيند در اين واحد به صورت فشرده کردن

خوراک و محصولات

پتروشیمی-ماهشهر-بندر-امام-F

شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید

اساس فرآيند در اين واحد به صورت فشرده کردن گاز ، واکنش پليمريزاسيون ، جداسازي گاز و پليمر ، بازگشت گازهاي جداسازي شده ، اکستروژن ، دانه بندي ، انتقال دانه ها ، بسته بندي و انبارش محصول است که تزريق کاتاليست و اصلاح کننده و مواد افزودني را نيز شامل مي شود.
اين واحد از دو خط توليد موازي و مشابه که قرينه يکديگرند ، تشکيل شده است . فرآيند سنتز شامل قسمت هاي کمپرسورها ، راکتور (اتوکلاو) ، جداکننده ها ، سيستم Recycleمي باشد.
در کمپرسورهاي واحد طي چند مرحله فشار اتيلن دريافتي از واحد الفين (OL) با خلوص حداقل ٩٩.٩٥ % مو لي از kg.cm2 ٤٠ به kg.cm2 1350 افزايش يافته و وارد راکتورها مي شود. در اين قسمت عمليات پليمريزاسيون با تزريق کاتاليستهاي از نوع پراکسيدهاي آلي به عنوان شروع کننده واکنش ، انجام مي پذيرد. درصد تبديل در راکتورها حدود ۱۲-۱۷% است ، اما با توجه به وجود سيستم جدا کننده ها و Recycle موجود و استفاده مجدد از مقدار گازي که در واکنش شرکت نکرده ، درصد تبديل کل به حدود ٩٠% مي رسد. از دستگاه اکسترودر براي گرانول سازي در قسمت نهايي استفاده مي شود.

پتروشیمی-ماهشهر-بندر-امام-P

واکنش شیمیایی

پتروشیمی-ماهشهر-بندر-امام-R

ثبت دیدگاه


4 + 2 =