پتروشیمی آبادان

واحد وینیل کلراید منومر (آبادان)

خوراک و محصولات شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید واحد ۵۰۰(Direct chlorination) جهت تهيه EDCيا اتيلن دي کلرايد

خوراک و محصولات

Feed-پتروشیمی-آبادان

شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید

واحد ۵۰۰(Direct chlorination) جهت تهيه EDCيا اتيلن دي کلرايد مي باشد. بدين ترتيب که خوراک هاي اتيلن و کلر در حضور کاتاليست FeCl3 با ضريب تبديل بسيار بالا انجام واکنش داده و محصو ل EDCبا خلوص بالا ي ٩٩.٦ درصد توليد مي نمايد.
در اين واحد توسط سيستم Waste Water Stripperتمامي EDCموجود در سرريزهاي سيستم شستشو جمع آوري و پسمانده واحد بدون EDCاز واحد خارج مي شود و به سيستم پساب (API) انتقال داده مي شود.

پتروشیمی-آبادان-Process

واکنش شیمیایی

پتروشیمی-آبادان-Reaction

ثبت دیدگاه


× 6 = 48