پتروشیمی فن آوران

واحد متانول (فن آوران)

خوراک و محصولات شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید خوراک این واحد گاز طبیعی شامل دو جریان متفاوت

خوراک و محصولات

پتروشیمی-فن-آوران-F

شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید

خوراک این واحد گاز طبیعی شامل دو جریان متفاوت می باشد. گاز فشار پایین (LOG)  ابتدا توسط کمپرسور فشرده شده و پس از اختلاط گاز فشار بالا (HOG) به بخش گوگردزدایی هدایت می شود. سپس گاز فرآینید در تیوبهای ریفمر و در مجاورت بخار آب و کاتالیست به ترکیباتی از قبیل H2 ، CO، CO2 تبدیل می گردد. جریان گاز خروجی از ریفرمر ، ابتدا در چندین مرحله سرد شده آنگاه جهت افزایش فشار به کمپرسور سنتز وارد می شود. گاز خروجی از کمپرسور با فشار ۸۰ بار و دمای ۲۵۰ درجه سانتی گراد وارد راکتور سنتز شده و در حضور کاتالیست ، واکنش انجام و محصولات متانول و آب تولید می شود. سپس متانول خام تولیدی به واحد تقطیر ارسال و به متانول خالص تبدیل و نهایتا جهت ذخیره به مخازن ارسال می شود.

پتروشیمی-فن-آوران-P

واکنش شیمیایی

پتروشیمی-فن-آوران-R

ثبت دیدگاه


8 − 5 =