پتروشیمی تبریز

واحد تفکیک بوتادین (تبریز)

خوراک و محصولات شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید جهت تفکیک ۱و۳ بوتادین از خوراک دریافتی از الفین

خوراک و محصولات

واحد-تفکیک-بوتادین-(3)-F

شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید

جهت تفکیک ۱و۳ بوتادین از خوراک دریافتی از الفین (C4cut) از روش تقطیر استخراجی در ۲ مرحله استفاده میگردد.حلال مورد استفاده دی متیل فرمامید (DMF) می باشد.
در مرحله اول تقطیر استخراجی BBR (Butanr-Butene-Raffinate) یا همان هیدروکربن هایی که قابیلت حلالیت کمتری نسبت به ۱و۳ بوتادین در DMF دارند،خارج و به عنوان محصول جانبی به خارج واحد (B.L) ارسال می گردند.در مرحله دوم تقطیر استخراجی اجزاء تشکیل دهنده خوراک که نسبت به ۱,۳BD حلالیت بیشتری در DMF دارند،جدا می شوند. ۱,۳BDبا خلوص ۹۶% جدا شده و به سمت خالص سازی ۱,۳BD فرستاده می شود. ۱,۳BD ارسالی به قسمت خالص سازی ابتدا وارد
(۱st Fractiontor) ترکیبات سنگین تر نسبت به ۱,۳BD با نقطه جوش بالاتر از پایین برج خارج و ۱,۳BD با خلوص ۵/۹۹% از بالای برج جدا گردیده و به سمت ذخیره سازی ارسال می شود تا به عنوان خوراک واحد PBR مصرف گردد.همچنین DMF در دو برج Stripper جدا می شود و جهت خالص سازی نهایی به برج خالص سازی حالا ارسال و در آنجا از آب و دیگر نا خالص ها،جدا میگردد و دوباره وارد چرخه حلال می شود.

 واحد-تفکیک-بوتادین-(3)-P

ثبت دیدگاه


1 × 8 =