پتروشیمی رازی

واحد تصفیه گاز (رازی)

خوراک و محصولات شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید گاز ترش ابتدا وارد سیستم تفکیک میعانات گازی می

خوراک و محصولات

پتروشیمی-رازی-F

شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید

گاز ترش ابتدا وارد سیستم تفکیک میعانات گازی می شود تا مایعات موجود از جریان گاز دریافتی جدا گردد.سپس جریان فوق به بخش جذب،هدایت و در داخل برج جذب،گاز ترش با محلول DEA  تماس می یابد.گازهای اسیدی شامل (H2S , CO2)  توسط محلول دی اتانول آمین (DEA) جذب و از جریان گاز فرآیندی جدا می شوند و گازشیرین تولیدی جهت مصرف به واحد های آمونیاک و نیروگاه ارسال میگردد.محلول خروجی از پایین برج جذب به برج دفع ارسال می شود تا ترکیبات اسیدی جذب شده توسط حلال،از آن تفکیک و ترکیبات اسیدی تولیدی به واحد گوگ  ردسازی ارسال شود.

پتروشیمی-رازی-P

واکنش شیمیایی

پتروشیمی-رازی-R

ثبت دیدگاه


+ 9 = 12