پتروشیمی تبریز

واحد بوتن (تبریز)

خوراک و محصولات شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید توليد بوتن -١ بر اساس ديمريزاسيون دو مولکول اتيلن

خوراک و محصولات

پتروشیمی-تبریز-F

شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید

توليد بوتن -١ بر اساس ديمريزاسيون دو مولکول اتيلن در فاز مايع صورت مي گيرد. خوراک اتيلن با عبور از کمپرسور وارد راکتور مي شود و واکنش به وسيله مخلوطي از دو کاتاليست LC وTEA  فعال مي شود. کاتاليست رقيق شده بعد از خنک شدن به P Pump around (سيستم چرخشي ) تزريق شده و به راکتور فرستاده مي شود. جريان خروجي از راکتور، طي چند مرحله تبخير سازي و جداسازي فاز مايع از بخار و حذف کاتاليست از جريان محصول به سمت برج هاي تفکيک (دو برج ) رفته و در آنجا اتيلن و ترکيبات سنگين از محصول جداسازي مي گردد و محصول بوتن -١ به سمت مخازن ذخيره ارسال مي گردد.

پتروشیمی-تبریز-P

واکنش شیمیایی

پتروشیمی-تبریز-R

ثبت دیدگاه


6 − 5 =