امیرکبیر

واحد بوتن (امیرکبیر)

خوراک و محصولات شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید توليد بوتن -١ براساس ديمريزاسيون دو مولکول اتيلن در

خوراک و محصولات

امیرکبیر-F

شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید

توليد بوتن -١ براساس ديمريزاسيون دو مولکول اتيلن در فاز مايع مي باشد. اين واکنش در حضور کاتاليست  LCو کوکاتاليست  TEAانجام مي گيرد. يک جريان کوچک از مايع گردشي لوپ راکتور گرفته شده و پس از تزريق عامل متوقف کننده واکنش (ترکيبات آمين ) به قسمت تبخير ارسال مي گردد. در قسمت تبخير پس از جدا شدن ذرات سنگين کاتاليست و کوکاتاليست باقي مانده ، محصول بوتن -١ ،+  C6و اتيلن واکنش نداده به قسمت جداسازي ارسال مي گردد. قسم ت جداسازي شامل دو برج مي باشد، در برج اول اتيلن واکنش نداده جدا و مجدداً به عنوا ن  recycleبه راکتور ديمريزاسيو ن منتقل مي گردد. برج دوم محصول بوتن -١ و + C6را از هم جدا مي کند .

امیرکبیر-P

واکنش شیمیایی

امیرکبیر-R

ثبت دیدگاه


+ 1 = 2