پتروشیمی اراک

واحد بوتن (اراک)

خوراک و محصولات شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید توليد بوتن -١ بر اساس ديمريزاسيون دو مولکول اتيلن

خوراک و محصولات

پتروشیمی-اراک-F

شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید

توليد بوتن -١ بر اساس ديمريزاسيون دو مولکول اتيلن در فاز مايع مي باشد . اين واکنش در حضور کاتاليستهاي  LCو  TEA در راکتور انجام مي گيرد . يک جريان کوچک از مايع گردشي لوپ راکتو ر(Pump around) پس از انجام عمليا ت تبخير ، جداسازي فاز مايع و بخار به عنوان محصول گرفته مي شود. از فاز مايع باقي مانده بوتن بازيافت و به همراه جريان اصلي به قسمت تقطير ارسال مي شود . عمليات تقطير در ٢ برج انجام مي شود در برج اول اتيلن باقي مانده به راکتور برگردانده شده و در برج دوم عمليات خالص سازي     بوتن -١ انجام مي شود .

پتروشیمی-اراک-P

واکنش شیمیایی

پتروشیمی-اراک-R

2 thoughts on “واحد بوتن (اراک)

    1. نویسنده:

ثبت دیدگاه


+ 1 = 5