پتروشیمی جم

واحد بوتادین (جم)

خوراک و محصولات شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید جهت تفکيک ١ و٣ بوتادين از خوراک دريافتي از

خوراک و محصولات

پتروشیمی-عسلویه-مجتمع-جم-F

شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید

جهت تفکيک ١ و٣ بوتادين از خوراک دريافتي از واحد الفين (C4cut)   به روش تقطير استخراجي در ٢ مرحله استفاده مي گردد. حلال مورد استفاده نرمال متيل پيروليدون (NMP)   مي باشد. در مرحله اول تقط ير استخراجي Raffinate که در واقع همان هيدروکربن هايي هستند که قابليت حلاليت کمتري نسبت به ١و٣ بوتادين درNMP دارند ، خارج گرديده و به عنوان محصول جانبي به خارج واحد ( (B.Lارسال مي گردند . در مرحله دوم تقط ير استخراجي اجزا ء تشکيل دهنده خوراک که نسبت به۱,۳ BD  حلاليت بيشتري درNMP دارند جدا مي شوند و ۱,۳ BD   با خلوص ٩٨ % جدا شده و به سمت خالص سازي ۱,۳ BD   فرستاده مي شود . ۱,۳ BD ارسال شده به قسمت خالص سازي ابتدا واردPropyne Column  گرديده و متيل استيلن در اين مرحله از ۱,۳ BD  جدا مي گردد و د رFinal Distillation Column  ترکيبات سنگين تر نسبت به ۱,۳ BD با نقطه جوش بالاتر از پايين برج خارج گرديده و ۱,۳ BD  با خلوص ٩٩.٧% از بالا ي برج جدا گرديده و به سمت ذخيره سازي ارسال مي گردد. همچنين NMP جهت خالص سازي به برج خالص سازي حلال ارسال مي گردد. در آنجا   NMP از دايمر خالص سازي شده و دوباره در چرخه حلال مورد استفاده قرار مي گردد .

پتروشیمی-عسلویه-مجتمع-جم-P

 

ثبت دیدگاه


4 − = 3