امیرکبیر

واحد بوتادین (امیرکبیر)

خوراک و محصولات شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید محصول١ و٣ بوتادين از خوراک ( (C4cutتامين شده از

خوراک و محصولات

پتروشیمی-ماهشهر-مجتمع-امیرکبیر-F

شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید

محصول١ و٣ بوتادين از خوراک ( (C4cutتامين شده از واحد الفين بوسيله تقطير استخراجي در حضور NMP حلال انتخابي جداسازي و تخليص مي گردد. واحد استخراج بوتادين شامل ٤ بخش فرايندي اساسي است که شامل بخش تقطير استخراجي (سه برج )، تقطير معمولي (دو برج )، گاززدايي حلال و تصفيه حلال مي باشد.
خوراک C4cut تبخير شده ، به قسمت پايين برج اول Main Washer و حلال تازه نيز از بالا وارد برج مي شود. محصول پاييني برج اول به برج دوم Rectifier ارسال و از قسمت مياني برج اخير گاز بوتادين به همراه ناخالصي هاي استيلني وارد برج سومAfter Washer مي شود. محصول بالايي برج اول که ترکيبات با حلاليت کمتر ا ز بوتادين بوده و شامل ترکيبات بوتني و بوتان ها است Raffinate ناميده مي شود. محصول بالايي برج سوم بوتادين خا م Crude Butadiene بوده که جهت خالص سازي نهايي (محصول ) به بخش تقطير معمولي ارسال مي گردد .
از پايين برج دوم Rectifier نيز حلال غني از هيدروکربن به منظور گاززدايي به بخش بعدي يعني گاززدايي حلا ل ارسال مي شود. در برج Degasser حلال حاوي هيدروکربن که قسمت عمده آن بوتادين است از بالا وارد شده ، محصو ل پاييني برج حلال عاري از گاز به منظور جذب مجدد و محصول بالايي برج گاز بوتادين به همراه ناخالصي هاي ديگر جهت بازيافت به قسمت تقطير استخراجي برگشت داده مي شوند.
بوتادين خام خروجي از بالاي After Washer جهت حذف ناخالصي متيل استيلن به برج Propyne Distillation ارسال شده که از بالاي اين برج متيل استيلن به همراه مقداري بوتادين خارج مي شود. محصول پاييني اين برج جهت حذف ترکيبات +C5 1, 2BD,(و ترکيبات با نقطه جوش بالاتر ديگر) به برج Final Distillation ارسال مي گردد که محصول بالايي برج اخير با خلوص ٩٩.٧ % مي باشد.
جزيي از حلال موجود در سيکل جذب (به ميزان ۲/۰% جريان حلال در گردش ) جهت حذف مواد غير فرار به طور پيوسته به قسمت تصفيه حلال Regenerationارسال شده و تحت خلاء و دماي بالاتر خالص سازي مي شود .

پتروشیمی-ماهشهر-مجتمع-امیرکبیر-P

 

ثبت دیدگاه


6 × = 24