پتروشیمی کرمانشاه

واحد اوره (کرمانشاه)

خوراک و محصولات شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید خوراک مصرفي اين واحد شامل گاز CO2و آمونياک مي

خوراک و محصولات

پتروشیمی-کرمانشاه-F

شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید

خوراک مصرفي اين واحد شامل گاز CO2و آمونياک مي باشد. فشار گاز CO2توسط کمپرسور و فشار آمونيا ک توسط پمپ تا ميزان مورد نظر افزايش يافته و به فرآيند توليد وارد مي شود. در کندانسور Pool Condenserواکنش شيميايي بين CO2و آمونياک دريافتي انجام و ترکيبات کاربامات آمونيم و اوره حاصل مي گردد. اين ترکيبات به راکتو ر واحد اوره ارسال مي شود تا کاربامات آمونيم باقي مانده به اوره و آب تبديل شود . با توجه به اينکه غلظت اوره توليدي پائين مي باشد ، عمليات تغليظ محلول اوره در چند مرحله انجام و غلظت محلول اوره تا حدود ٩٦ درصد افزايش مي يابد.
محلول اوره تغليظ شده جهت دانه بندي به بخش گرانولاسيون ارسال مي شود. در اين قسمت محلول اوره مذاب به صورت اوره جامد (گرانول ) تبديل و جهت تنظيم دانه بندي گرانول هاي توليدي به قسمت غربال ارسال مي شود تا توسط غربالها گرانولهاي با اندازه مشخص از ساير گرانولها تفکيک شده و به عنوان محصول نهايي از بخش خنک سازي عبور مي نمايد و جهت ذخيره سازي به انبار محصول ارسال مي شود . گرانولهاي داراي اندازه نامطلوب (over/under size) پس از خرد شدن و عبور از مراحل فرآيندي مختلف ، به فرآيند توليد اوره برگشت داده مي شود.

پتروشیمی-کرمانشاه-P

واکنش شیمیایی

پتروشیمی-کرمانشاه-R

ثبت دیدگاه


8 − = 2