پتروشیمی پردیس

واحد اوره (پردیس)

خوراک و محصولات   شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید خوراک مصرفي اين واحد شامل گاز  CO2و آمونياک

خوراک و محصولات

 

شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید

خوراک مصرفي اين واحد شامل گاز  CO2و آمونياک مي باشد که فشار گاز  CO2توسط کمپرسور و فشار آمونيا ک توسط پمپ تا ارقام مورد نظر افزايش يافته و به فرآيند وارد مي شود. واکنش شيميايي بين  CO2و آمونياک دريافتي انجام  و ترکيب کاربامات آمونيم حاصل مي شود. کاربامات آمونيم توليدي به راکتور واحد اوره ارسال و به اوره و آب تجزيه مي شود. با توجه به اينکه غلظت اوره توليدي پائين مي باشد لذا عمليات تغليظ محلول اوره در چند مرحله انجام و غلظت محلول اوره به ٩٥ درصد افزايش مي يابد. محلول اوره تغليظ شده جهت دانه بندي به بخش گرانولاسيون ارسال و در اين قسمت محلول اوره مذاب به اوره جامد (گرانول ) تبديل شده و جهت تنظيم دانه بندي گرانول هاي توليدي به قسمت غربال ارسال مي شود. گرانولهاي با اندازه مشخص تفکيک و به عنوان محصول نها يي از بخش خنک سازي عبور نموده و جهت ذخيره سازي به انبار محصول  ارسال مي گردد . گرانولهاي داراي اندازه هاي نامناسب (over/under size) پس ا ز خرد شدن و عبور از مراحل فرآيندي ، به فرآيند توليد اوره برگشت داده مي شود.

 

واکنش شیمیایی

 

ثبت دیدگاه


5 − 1 =