پتروشیمی شیراز

واحد اوره (شیراز)

خوراک و محصولات شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید خوراک مصرفي اين واحد شامل گاز CO2و آمونياک مي

خوراک و محصولات

پتروشیمی-شیراز-F

شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید

خوراک مصرفي اين واحد شامل گاز CO2و آمونياک مي باشد. فشار عمليا تي CO2دريافتي توسط کمپرسور و فشار آمونياک دريافتي توسط پمپ افزايش مي يابد . با انجام واکنش شيميايي بين گاز CO2و آمونياک ، ترکيب کاربامات آمونيم حاصل مي شود. کاربامات آمونيم توليدي به راکتور واحد اوره ارسال مي شود تا ترکيب فوق به اوره و آب تجزيه شود.
به دليل اينکه غلظت اوره توليدي پايين است لذا عمليات تغليظ محلول اوره در چند مرحله انجام و غلظت محلول اوره به بيش از ٩٨ درصد افزايش مي يابد. محلول اوره تغليظ شده جهت دانه بندي به برج پريل ارسال مي شود و در اين قسمت محلول اوره مذاب به اوره جامد (پريل ) تبديل مي گردد . اوره توليدي جهت تنظيم دانه بندي به قسمت غربال هدايت مي شود و اوره با اندازه مشخص ، به عنوان محصول نهائي وارد بخش خنک سازي شده و پس از سردسازي به انبار محصول اوره ارسال مي گردد . دانه هاي اوره با اندازه هاي نامطلوب (over size) پس از خرد شدن و طي مراحل مختلف ، مجدداً به فرآيند توليد برگشت داده مي شود .

پتروشیمی-شیراز-P

واکنش شیمیایی

پتروشیمی-شیراز-R

ثبت دیدگاه


3 + = 6