پتروشیمی فارابی

واحد انیدرید فتالیک (فارابی)

خوراک و محصولات     شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید ارتوزايلين در سطح کاتاليزور پنتا اکسيد واناديوم در

خوراک و محصولات

   پتروشیمی-ماهشهر-مجتمع-فارابی-F

شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید

ارتوزايلين در سطح کاتاليزور پنتا اکسيد واناديوم در حرارت ٣٦٥-٣٥٠ درجه سانتيگراد با هوا اکسيد شده و موجب توليد انيدريدفتاليک مي شود.
واکنش اکسيداسيون ارتوزايلين ، يکي از گرمازاترين فعل و انفعالات موجود در صنايع پتروشيمي مي باشد. به طوري که بايد براي ادامه واکنش ، گرما را از محيط فعل و انفعال بازيابي نمود. از اين گرما براي توليد بخار آب استفاده مي شود.
گازهاي حاصل از اين واکنش در طي دو مرحله خنک شده و سپس در مبدلهاي مخصوصي به نام سوييچ کندانسور، انيدريد فتاليک از ساير ترکيبات توليدي جدا مي شود. آنگاه در واحد تقطير ، محصول خام انيدريد فتاليک ٩٩.٨ % خالص سازي شده و به مخازن ذخيره هدايت مي گردد. معمولاً نيمي از انيدريد فتاليک جهت توليد ماده نرم کنند ه DOP به صورت مايع استفاده و نيم ديگر جهت مصرف در صنعت DOPو صنايع رزين و رنگ سازي به انيدريد فتاليک پرک تبديل و پس از آن در کيسه هاي ٢٥ کيلوگرمي و يا ٥٠٠ کيلوگرمي بسته بندي مي شود.با توجه به کيفيت بالاي اين محصول ، بخشي از آن به خارج از کشور صادر مي گردد.

.پتروشیمی-ماهشهر-مجتمع-فارابی-P

واکنش شیمیایی

پتروشیمی-ماهشهر-مجتمع-فارابی-R

 

ثبت دیدگاه


9 + 8 =