پتروشیمی اصفهان

واحد انیدرید فتالیک (اصفهان)

خوراک و محصولات   شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید در واحد انيدريد فتاليک اين مجتمع ، از

خوراک و محصولات

 

شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید

در واحد انيدريد فتاليک اين مجتمع ، از واکنش ارتوزايلين با هوا در مجاورت کاتاليست پنتا اکسيد واناديوم محصول Phthalic Anhydride توليد مي گردد. واکنش شديد اً گرمازا بوده و تقريباً ١٠٠ % ارتوزايلين در واکنش شرکت مي نمايد .
گازهاي داغ خروجي از راکتور پس از خنک شدن ، وارد يک سري مبدل به نام سوئيچ کندانسور مي شوند و P A به صورت پودر در ديواره کندانسور رسوب مي نمايد. سه سوئيچ کندانسور، به ترتيب يکي در حال رسوب کردن پودر، يکي در حال مذاب کردن پودر و سومي آماده به کار مي باشد. قابليت انتخاب واکنش توليد P A حدود ٧٠ % مي باشد. محصول جانبي انيدريک مالئيک در بخش تصفيه از P A جدا مي گردد. در نهايت P A به صورت F lake بسته بندي و به بازار فرو ش عرضه مي گردد.

.

واکنش شیمیایی

 

ثبت دیدگاه


5 + = 8