پتروشیمی پارس

واحد استایرن (پارس)

خوراک و محصولات           شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید منومر استایرن به وسیله هیدروژن گیری از اتیل

خوراک و محصولات

         واحد-استایرن-منومر-F


شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید

منومر استایرن به وسیله هیدروژن گیری از اتیل بنزن تولید می شود . این واکنش گرما گیر بوده و در خلأ صورت می پذیرد . اتیل بنزن (EB) که از آلکیلاسیون بنزن با اتیلن تولید شده است، تبخیر شده و با بخار آب مخلوط می شود تا مخلوط آزئوتروپ با نقطه جوش پایین به دست آید. باعبور این مخلوط از روی کاتالیست اکسید آهن (سه راکتور پشت سر هم) از اتیل بنزن هیدروژن گیری شده و استایرن تولید میشود. در مرحله بعد ابتدا آب و سپس محصولات جانبی شامل بنزن ،تولوئن و اتیل بنزن از مخلوط خروجی راکتور ها جدا شده و استایرن خالص به دست می آید . بنزن در واحد های اتیل بنزن مصرف شده و اتیل بنزن به عنوان خوراک برگشتی به راکتور هیدروژن گیری بر گردانده می شود.

واحد-استایرن-منومر-P

واکنش شیمیایی

واحد-استایرن-منومر-R

 

ثبت دیدگاه


− 5 = 3