پتروشیمی تبریز

واحد استایرن (تبریز)

خوراک و محصولات         شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید منومر استایرن به وسیله هیدروژن گیری از اتیل

خوراک و محصولات

       


شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید

منومر استایرن به وسیله هیدروژن گیری از اتیل بنزن تولید می شود . این واکنش گرما گیر بوده و در خلأ صورت می پذیرد . اتیل بنزن(EB) قبل از ورود به راکتورها ، تبخیر شده و با بخار آب مخلوط می شود تا مخلوط آزئوتروپ با نقطه جوش پایین به دست آید. باعبور این مخلوط از روی کاتالیست اکسید آهن (سه راکتور پشت سر هم) از اتیل بنزن هیدروژن گیری شده و استایرن تولید میشود . در راکتور های دوم و سوم به منظور حذف هیدروژن ، تامین بخشی از گرمای لازم و پیشرفت واکنش به سمت تولید استایرن بیشتر ،اکسیژن تزریق می گردد . در مرحله بعد ابتدا آب و سپس محصولات جانبی شامل بنزن ،تولوئن و اتیل بنزن از مخلوط خروجی راکتور ها جدا شده و استایرن خالص به دست می آید . بنزن در واحد های اتیل بنزن مصرف شده و اتیل بنزن به عنوان خوراک برگشتی به راکتور هیدروژن گیری بر گردانده می شود.

 

واکنش شیمیایی

 

 

ثبت دیدگاه


9 − 8 =