پتروشیمی پارس

واحد اتیل بنزن (پارس)

خوراک و محصولات      شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید در این واحد آلکیلاسیون بنزن توسط اتیلن ،

خوراک و محصولات

    پتروشیمی-عسلویه-F

شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید

در این واحد آلکیلاسیون بنزن توسط اتیلن ، در دو راکتور سری انجام می شود. بنزن قبل از ورود به راکتور اول اتیلن مخلوط می شود. علاوه بر این، به منظور کنترل واکنش، در ابتدای هر بستر مجددا اتیلن تزریق می گردد. در نتیجه واکنش بنزن و اتیلن، اتیل بنزن به عنوان محصول اصلی و پلی اتیل بنزن (PEB) به عنوان محصول ناخواسته تولید می گردد که در بخش جداسازی ، ابتدا بنزن واکنش نداده از ترکیبات خروجی راکتور جدا شده و به راکتورهای آلکیلاسیون و ترانس آلکیلاسیون برگشت داده می شود. سپس اتیل بنزن به عنوان محصول جدا شده و پلی اتیل بنزن نیز به راکتور ترانس آلکیلاسیون ارسال می شود تا در تماس با بنزن ، مجددا به اتیل بنزن تبدیل شود.

پتروشیمی-عسلویه-P

واکنش شیمیایی

پتروشیمی-عسلویه-R

 

ثبت دیدگاه


2 × = 4