پتروشیمی تبریز

واحد اتیل بنزن (تبریز)

خوراک و محصولات      شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید در ای واحد ابتدا بنزن قبل از ورود

خوراک و محصولات

    
پتروشیمی-تبریز-F

شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید

در ای واحد ابتدا بنزن قبل از ورود به راکتور با اتیلن مخلوط شده و سپس آلکیلاسیون بنزن در دو راکتور سری انجم میشود . در ابتدا هر بستر با تزریق مجدد اتیلن ، کار کنترل واکنش انجام میگیرد . در نتیجه واکنش بنزن و اتیلن ، اتیل بنزن به عنوان محصول اصلی و پلی اتیل بنزن (PEB) به عنوان محصول ناخواسته تولید می گردد . در بخش جدا سازی ، ابتدا بنزن واکنش نداده از ترکیبات خروجی راکتور جدا شده و به عنوان محصول جدا شده وپلی اتیل بنزن نیز به راکتور ترانس آلکیلاسیون ارسال می شود تا در تماس با بنزن ، مجددا به اتیل بنزن تبدیل گردد 

پتروشیمی-تبریز-P

واکنش شیمیایی

پتروشیمی-تبریز-R

 

ثبت دیدگاه


5 + 6 =