پتروشیمی مارون

واحد اتیلن اکسید و اتیلن گلیکول (مارون)

خوراک و محصولات             شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید واحد اتیلن اکسید (EO): اتیلن با اکسیژن

خوراک و محصولات

    

      


شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید

واحد اتیلن اکسید (EO): اتیلن با اکسیژن تحت مجاورت کاتالیست نقره در راکتور تولید اتیلن اکسید می نماید و واکنش تولید CO2 وآب نیز به موازات این واکنش صورت می گیرد که گرمای ناشی از این واکنش ها صرف تولید بخار فشار بالا می شود . گاز های خروجی از راکتور وارد قسمت بازیافت (EO Recovery) EO می گردد. در این قسمت EO توسط آب از گاز چرخشی (Recycle Gas ) جدا شده و بقیه گاز ها به قسمت حذف ترکیبات سبک (Lightends removal) فرستاده می شود . در قسمتی از جریان گاز چرخشی جهت جدا سازی CO2 موجود در آن وارد قسمت حذف CO2 می شود .در این قسمت ابتدا فشار گاز چرخشی توسط کمپرسور افزایش می یابد ،سپس قسمتی از گاز چرخشی وارد قسمت جذب CO2 میگردد و توسط محلول کربنبت پتاسیم ، CO2 موجود در آن جدا میشود و از سیستم خارج و گاز چرخشی باقیمانده همراه مابقی گاز چرخشی که وارد قسمت حذف CO2 نگردید مخلوط و پس ازتزریق خوراک اتیلن و اکسیژن به آن به قسمت راکتور اتیلن اکساید فرستاده می شود . جریان EO خروجی از قسمت بازیافت EO جهت حذف ترکیبات سبک موجود در آن وارد قسمت حذف ترکیبات سبک شده و سپس به سیکل گاز چرخشی ارسال می گردد . EO محلول در آب (حاوی ۷/۵۵ درصد وزنی EO) به قسمت راکتور گلایکول فرستاده میشود .
واحد اتیلن گلایکول (EG): محلول آب و EO با مقدار زیادی آّب مخلوط و با دمای ۱۹۰ درجه سانتی گراد و فشار barg 37 وارد راکتور U شکل می شود . در این راکتور آب با EO (بدون حضور کاتالیست) هیدرولیز حرارتی شده و تولید منو اتیلن گلایکول ، دی اتیلن گلیکول وتری اتیلن گلیکول می نماید. جریان خروجی از راکتور جهت جدا سازی آب همراه آن وارد تبخیر کننده چند مرحله ای شده و پس از جدا سازی آب وارد قسمت خالص سازی گلایکول می گردد تا ترکیبات مختلف گلایکول از هم جدا شوند.

 

واکنش شیمیایی

 

 

ثبت دیدگاه


4 − = 0