پتروشیمی پردیس

واحد آمونیاک (پردیس)

خوراک و محصولات       شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید گاز طبيعي ابتدا از بسترهاي کبالت موليبدن و

خوراک و محصولات

     پتروشیمی-پردیس-F

شرح مختصری از فرآیند   و نمودار تولید

گاز طبيعي ابتدا از بسترهاي کبالت موليبدن و اکسيد روي عبور مي نمايد تا ترکيبات گوگردي که به عنوان يکي از سموم کاتاليست ها مي باشند از جريان گاز فرآيندي حذف شود. جريان فرآيندي سپس با بخار آب مخلوط شده و به ريفرمر اوليه ارسال مي شود تا عمليات ريفرمينگ و شکست ترکيبات هيدروکربوري موجود در گاز انجام شده و ترکيباتي از قبيل CO، H2 و CO2 توليد شود. با افزودن هوا در ريفرمر ثانويه علاوه بر تامين نيتروژن مورد نياز فرآيند آمونياک سازي ، ميزان شکست هيدروکربورهاي موجود در جريان فرآيندي تا حد مورد نظر افزايش مي يابد.
با توجه به اينکه ترکيبات اکسيژن دار باعث مسموميت کاتاليست قسمت سنتز آمونياک مي شوند لذا ترکيبات مذکور در راکتورهاي LT/HT Shift Reaction به CO2تبديل مي گردد و در ادامه CO2توسط حلال آمين فعال شد ه aMDEA)) از جريان فرآيندي تفکيک مي گردد. به منظور جلوگيري از بروز تاثيرات نامطلوب مقادير جز ئي CO و O2باقيمانده ، جريان فرآيندي به بخش متاناسيون ارسال مي شود تا ترکيبات CO و CO2موجود در آن ، به ترکيب متان تبد يل گردد. در اين مرحله جريان فرآيندي عمدتاً شامل N2 و H2بوده و به بخش سنتز ارسال مي شود تا در مجاورت کاتاليست اکسيد آهن موجود در راکتور سنتز ، واکنش شيميايي بين هيدورژن و نيتروژن انجام و محصول آمونياک توليد گردد.
آمونياک توليدي پس از سرد سازي به آمونياک مايع تبديل و جهت ذخيره سازي به مخازن مربوطه ارسال مي شود.

.پتروشیمی-پردیس-P

واکنش شیمیایی

پتروشیمی-پردیس-R

 

ثبت دیدگاه


+ 8 = 12