ضمن آرزوي توفيق براي داوطلبان شركت كننده در آزمون كارشناسي ارشد سال ۱۳۹۵، به اطلاع مي رساند سؤالات هريك از رشته هاي امتحاني در سايت سازمان قرار داده شد كه از طريق لينك هاي زير قابل دريافت است:لينك دانلود دفترچه كد و عنوان رشته امتحاني

دریافت دفترچه شماره ۱

دریافت دفترچه شماره ۲

۱۱۰۱ – مجموعه زبان وادبيات فارسي
دریافت دفترچه ۱۱۰۲ – مجموعه علوم جغرافيايي
دریافت دفترچه ۱۱۰۳ – سنجش ازدور و سيستم اطلاعات جغرافيايي
دریافت دفترچه ۱۱۰۴ – مجموعه زبان عربي
دریافت دفترچه

۱۱۰۵ – مجموعه علوم اقتصادي

دریافت دفترچه
۱۱۰۶ – مجموعه تربيت بدني وعلوم ورزشي
دریافت دفترچه ۱۱۰۷ – مجموعه تاريخ
 دریافت دفترچه ۱۱۰۸ – مجموعه علوم اجتماعي
 دریافت دفترچه ۱۱۰۹ – فرهنگ وزبان هاي باستاني
 دریافت دفترچه ۱۱۱۰ – مجموعه زبان شناسي
 دریافت دفترچه ۱۱۱۱ – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /۱
 دریافت دفترچه ۱۱۱۲ – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /۲
 دریافت دفترچه ۱۱۱۳ – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /۳
 دریافت دفترچه ۱۱۱۴ – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /۴
 دریافت دفترچه ۱۱۱۵ – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /۵
 دریافت دفترچه ۱۱۱۶ – مجموعه فلسفه

 دریافت دفترچه شماره ۱

دریافت دفترچه شماره ۲

۱۱۱۷ – مجموعه علوم تربيتي /۱
 دریافت دفترچه ۱۱۱۹ – علم اطلاعات ودانش شناسي
 دریافت دفترچه ۱۱۲۰ – مجموعه زبان فرانسه
 دریافت دفترچه ۱۱۲۱ – مجموعه زبان انگليسي
دریافت دفترچه ۱۱۲۲ – مجموعه زبان روسي
 دریافت دفترچه ۱۱۲۳ – مجموعه علوم تربيتي /۲
 دریافت دفترچه ۱۱۲۴ – مجموعه زبان الماني
 دریافت دفترچه ۱۱۲۵ – مجموعه مديريت جهانگردي
 دریافت دفترچه ۱۱۲۶ – مجموعه حقوق
 دریافت دفترچه ۱۱۲۷ – مجموعه ايرانشناسي
 دریافت دفترچه

۱۱۲۸-آموزش زبان ژاپنی(بخش کتبی)

 دریافت دفترچه ۱۱۲۸-آموزش زبان ژاپنی(بخش شنیداری)
 دریافت دفترچه ۱۱۲۹ – زبان وادبيات اردو
 دریافت دفترچه ۱۱۳۰ – مجموعه علوم سياسي وروابط بين الملل
 دریافت دفترچه ۱۱۳۱ – مجموعه مطالعات جهان
 دریافت دفترچه ۱۱۳۲ – مجموعه باستان شناسي
 دریافت دفترچه ۱۱۳۳ – مجموعه روانشناسي
 دریافت دفترچه ۱۱۳۴ – مجموعه حسابداري
 دریافت دفترچه ۱۱۳۷ – مطالعات زنان
 دریافت دفترچه ۱۱۳۸ – مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي
 دریافت دفترچه ۱۱۳۹ – مددكاري اجتماعي
 دریافت دفترچه ۱۱۴۰ – پژوهش علوم اجتماعي
 دریافت دفترچه ۱۱۴۲ – مجموعه مديريت

 دریافت دفترچه شماره ۱

دریافت دفترچه شماره ۲

۱۱۴۳-مجموعه روان شناسی (۲)

 دریافت دفترچه شماره ۱

دریافت دفترچه شماره ۲

۱۱۴۶ – مجموعه محيط زيست

دریافت دفترچه شماره ۱

 دریافت دفترچه شماره ۲

۱۱۴۸ – مجموعه مديريت اجرايي
 دریافت دفترچه ۱۱۵۲ – مجموعه مدرسي معارف اسلامي
 دریافت دفترچه ۱۱۵۴ – مطالعات دفاعي -استراتژيك
 دریافت دفترچه ۱۱۵۵ – اطلاعات استراتژيك
 دریافت دفترچه ۱۱۵۶ – اماد
 دریافت دفترچه ۱۱۵۷ – مديريت بحران
 دریافت دفترچه ۱۲۰۱ – مجموعه علوم زمين
 دریافت دفترچه ۱۲۰۲ – مجموعه ژئوفيزيك وهواشناسي

 دریافت دفترچه شماره ۱

 دریافت دفترچه شماره ۲

۱۲۰۳ – مجموعه شيمي
 دریافت دفترچه ۱۲۰۴ – مجموعه فيزيك

 دریافت دفترچه شماره ۱

 دریافت دفترچه شماره۲

۱۲۰۵ – مجموعه فوتونيك
 دریافت دفترچه ۱۲۰۶ – مجموعه زيست شناسي -علوم سلولي ومولكولي
 دریافت دفترچه ۱۲۰۷ – مجموعه آمار
 دریافت دفترچه ۱۲۰۸ – مجموعه ریاضی
 دریافت دفترچه ۱۲۰۹ – مجموعه علوم كامپيوتر
 دریافت دفترچه ۱۲۱۳ – زيست شناسي -علوم گياهي
 دریافت دفترچه ۱۲۱۴ – زيست شناسي -علوم جانوري
 دریافت دفترچه ۱۲۱۵ – محيطزيست دريا
 دریافت دفترچه ۱۲۱۶ – مجموعه زيست شناسي دريا
 دریافت دفترچه ۱۲۱۷ – اوقیانوس شناسی فیزیکی/فيزيك دريا/
  دریافت دفترچه ۱۲۱۸ – مجموعه تاريخ وفلسفه علم
 دریافت دفترچه ۱۲۱۹ – مجموعه علوم شناختي

 دریافت دفترچه شماره ۱

دریافت دفترچه شماره ۲

۱۲۵۱ – مجموعه مهندسي برق
 دریافت دفترچه ۱۲۵۳ – مجموعه مهندسي نفت
  دریافت دفترچه ۱۲۵۵ – مجموعه مهندسي پليمر
  دریافت دفترچه ۱۲۵۶ – مجموعه مهندسي معماري كشتي
 دریافت دفترچه ۱۲۵۷ – مهندسي شيمي
 دریافت دفترچه ۱۲۵۹ – مجموعه مهندسي صنايع
 دریافت دفترچه ۱۲۶۲ – مديريت درسوانح طبيعي
 دریافت دفترچه ۱۲۶۳ – مهندسي عمران نقشه برداري
 دریافت دفترچه ۱۲۶۴ – مجموعه مهندسي عمران
 دریافت دفترچه ۱۲۶۶ – مجموعه دريانوردي
 دریافت دفترچه ۱۲۶۷ – مجموعه مهندسي مكانيك

 دریافت دفترچه شماره ۱

 دریافت دفترچه شماره ۲

۱۲۶۸ – مجموعه مهندسي معدن
 دریافت دفترچه ۱۲۷۲ – مجموعه مهندسي مواد
 دریافت دفترچه ۱۲۷۳ – نانوفناوري -نانومواد
 دریافت دفترچه ۱۲۷۶ – مجموعه مهندسي فناوري اطلاعات

دریافت دفترچه شماره ۱

دریافت دفترچه شماره ۲

۱۲۷۷ – مجموعه مهندسي كامپيوتر
 دریافت دفترچه ۱۲۷۹ – مجموعه مهندسي هوافضا
 دریافت دفترچه ۱۲۸۳ – مهندسي نساجي -تكنولوژي نساجي
 دریافت دفترچه ۱۲۸۴ – مهندسي نساجي -شيمي نساجي وعلوم الياف
 دریافت دفترچه ۱۲۸۵ – مجموعه بيوتكنولوژي
 دریافت دفترچه ۱۲۸۶ – مجموعه مهندسي پليمر-صنايع رنگ
 دریافت دفترچه ۱۲۸۷ – مهندسي طراحي محيطزيست
 دریافت دفترچه ۱۲۸۸ – مديريت نساجي
 دریافت دفترچه ۱۲۸۹ – مهندسي فراوري وانتقال گاز
 دریافت دفترچه ۱۲۹۰ – مهندسي ابزاردقيق واتوماسيون درصنايع نفت
 دریافت دفترچه ۱۲۹۲ – مهندسي ايمني وبازرسي فني
 دریافت دفترچه ۱۲۹۳ – مهندسي شيمي -بهداشت -ايمني ومحيطزيست
 دریافت دفترچه ۱۲۹۴ – مجموعه ايمني صنعتي
 دریافت دفترچه ۱۳۰۱ – مجموعه مهندسي منابع طبيعي مرتع وابخيزداري
 دریافت دفترچه ۱۳۰۲ – مجموعه مهندسي كشاورزي اب
 دریافت دفترچه ۱۳۰۳ – مجموعه مهندسي كشاورزي زراعت واصلاح نباتات
 دریافت دفترچه ۱۳۰۴ – مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي
 دریافت دفترچه ۱۳۰۵ – مهندسي كشاورزي -علوم باغباني
 دریافت دفترچه ۱۳۰۶ – مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي
 دریافت دفترچه ۱۳۰۷ – مهندسي منابع طبيعي -جنگل
 دریافت دفترچه ۱۳۰۸ – مهندسي كشاورزي -علوم خاك
 دریافت دفترچه ۱۳۰۹ – مجموعه مهندسي كشاورزي – علوم دام وطيور
 دریافت دفترچه ۱۳۱۰ – مهندسي توليدات گياهي
 دریافت دفترچه ۱۳۱۱ – مجموعه مهندسي منابع طبيعي – شيلات
 دریافت دفترچه ۱۳۱۲ – مجموعه مهندسي منابع طبيعي – چوب
 دریافت دفترچه ۱۳۱۳ -علوم ومهندسي صنايع غذايي
 دریافت دفترچه ۱۳۱۴ – مهندسي كشاورزي -حشره شناسي كشاورزي
 دریافت دفترچه ۱۳۱۵ – مهندسي كشاورزي -بيماري شناسي گياهي
 دریافت دفترچه ۱۳۱۷ – مهندسي منابع طبيعي -محيط زيست
 دریافت دفترچه ۱۳۱۹ – مجموعه مهندسي مكانيك بيوسيستم
 دریافت دفترچه ۱۳۲۱ – مجموعه منابع طبيعي – بيابان
 دریافت دفترچه ۱۳۲۲ – مجموعه مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
 دریافت دفترچه ۱۳۲۳ – مهندسي منابع طبيعي -بيابان زدايي
 دریافت دفترچه ۱۳۲۴ – مهندسي كشاورزي -بيوتكنولوژي دركشاورزي
 دریافت دفترچه ۱۳۲۵ – مهندسي كشاورزي -توسعه روستايي
 دریافت دفترچه ۱۳۲۶ – مهندسي كشاورزي -شناسايي ومبارزه باعلف هاي هرز
 دریافت دفترچه ۱۳۲۷ – مديريت كشاورزي
 دریافت دفترچه ۱۳۲۸ – مهندسي فضاي سبز
 دریافت دفترچه ۱۳۵۰ – مجموعه برنامه ريزي شهري -منطقه اي ومديريت شهري
 دریافت دفترچه ۱۳۵۱ – طراحي شهري
 دریافت دفترچه ۱۳۵۲ – مجموعه معماري
 دریافت دفترچه ۱۳۵۳ – مرمت واحياي ابنيه وبافت هاي تاريخي
 دریافت دفترچه ۱۳۵۶ – نمايش عروسكي
 دریافت دفترچه ۱۳۵۷ – مجموعه هنرهاي نمايشي وسينما
 دریافت دفترچه ۱۳۵۸ – مجموعه هنرهاي تصويري وطراحي

 دریافت دفترچه شماره ۱

 دریافت دفترچه شماره ۲

۱۳۵۹ – مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي
 دریافت دفترچه ۱۳۶۰ – مجموعه هنرهاي موسيقي
 دریافت دفترچه ۱۳۶۱ – مجموعه هنرهاي ساخت ومعماري
 دریافت دفترچه ۱۳۶۲ – طراحي صنعتي
 دریافت دفترچه ۱۳۶۳ – فرش
 دریافت دفترچه ۱۳۶۴ – طراحي پارچه ولباس
 دریافت دفترچه ۱۵۰۱ – انگل شناسي دامپزشكي
 دریافت دفترچه ۱۵۰۲ – فيزيولوژي دامپزشكي
 دریافت دفترچه ۱۵۰۳- قارچ شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه ۱۵۰۴ – بافت شناسي دامپزشكي
 دریافت دفترچه ۱۵۰۵ – باكتري شناسي دامپزشكي
 دریافت دفترچه ۱۵۰۶ – ايمني شناسي دامپزشكي
 دریافت دفترچه ۱۵۰۷ – بهداشت وكنترل كيفي موادغذايي
 دریافت دفترچه ۱۵۰۹ – بيوشيمي باليني
 دریافت دفترچه زبان فرانسه براي كد رشته ۱۱۱۷ و ۱۱۴۳ – صبح پنجشنبه
دریافت دفترچه زبان فرانسه براي كد رشته ۱۱۲۶ – صبح جمعه
 دریافت دفترچه زبان فرانسه و زبان آلماني برای کد رشته ۱۱۰۸ و ۱۱۱۶ و ۱۱۳۰ – صبح جمعه

 

دریافت دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۵
http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?ID=2549
http://sanjesh.org/rss/rss.aspx?id=2
سازمان سنجش آموزش کشور – کارشناسی ارشد
اخبار و سرویس های سازمان سنجش آموزش کشور

ثبت دیدگاه


3 × 4 =